Kehitystyö

EKOenergia kehittää toimintaansa uusimman tiedon valossa. Uudistamme ympäristömerkittyä sähköä tuottavien vesivoimalaitosten kriteerit,  viestimme vesivoiman luontovaikutuksista ja kehitämme Ympäristörahaston kompensaatiomekanismia. Vesivoimaan liittyvä kehitystyömme tapahtuu osana FRESHABIT LIFE IP -vesistöhanketta.

Uudistamme EKOenergia-merkityn vesivoiman kriteerit

Hankkeen aikana selkeytämme ja uudistamme tapaa, jolla valitsemme vesivoimaloita tuottamaan EKOenergiamerkittyä sähköä. Taustaselvityksenä olemme analysoineet nykyiset kriteerimme ja verranneet niitä muihin vesivoiman ympäristömerkkeihin ja  haastatelleet kotimaisia ja ulkomaisia virtavesi- ja vesivoima-asiantuntijoita.

Tulosten pohjalta luomme ehdotuksen uusiksi kriteereiksi, joiden toimivuutta on tarkoitus mallintaa viidessä vesivoimalaitoksessa ennen lopullista hyväksyntää. EKOenergian kansainvälinen sihteeristö hyväksyy prosessin tuloksena valmistuneet vesivoimakriteerit vuoden 2020 loppuun mennessä. Käytämme päivitystyössä Suomea esimerkkimaana, mutta uudet kriteerit sopivat käytettäväksi myös muualla Euroopassa.

Viestimme vesivoiman luontovaikutuksista

Viestimme vesivoiman luontovaikutuksista suurelle yleisölle, asiantuntijoiden kesken sekä sähkön suurkuluttajille. Järjestimme syksyllä 2017 Kalatieseminaarin, jossa puitiin kalateitä, niiden toimivuutta ja merkitystä vaelluskalakantojen elvyttäjänä. Seminaari videoitiin. Alkuvuonna 2018 julkaistu Vesivoiman luonto -sivusto on ensimmäinen yleistajuinen suomen kielellä laadittu esitys vesivoiman luontovaikutuksista.

Kehitämme EKOenergian kompensaatiomekanismia

EKOenergian ympäristörahaston toiminta-ajatus on suunnata varoja vesivoiman luontovaikuksia lieventäviin, korvaaviin tai kompensoiviin virtavesihankkeisiin. Kehitämme rahaston toimintatapaa nykytilan huolellisen analysoinnin ja asiantuntijahaastattelujen pohjalta.  Virtavesirahasto korvaa nykyisen Ympäristörahaston vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä.

FRESHABIT LIFE IP vesistöhanke

EKOenergia ja Suomen luonnonsuojeluliitto osallistuvat vuosina 2016-2022 EU:n LIFE-ympäristörahaston vesistöhankkeeseen. Koko Suomen kattavaa suurhanketta koordinoi Metsähallitus ja mukana on viranomaistahoja, tutkimuslaitoksia ja ympäristöjärjestöjä. Hankkeessa parannetaan Suomen Natura 2000 -verkoston vesialueiden kuten järvien, jokien ja pienvesien tilaa monin keinoin, jotka ulottuvat ympäristökasvatuksesta ja tutkimustyöstä käytännön kunnostustöihin.

Mikä on LIFE?

LIFE on Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä. LIFE Ympäristö/Luonto -hankkeet toteuttavat EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivejä sekä suojelualueiden Natura 2000 -verkostoa.

Freshabit LIFE IP -hanke on integroitu LIFE-hanke. Se on EU-historiamme suurin rahallinen panostus koskaan EU:lta Suomen ympäristönsuojeluun.

Scroll to Top