Sanasto

Sanasto täydentyy.

A

Ajautuminen – drift

Alajuoksu – downstream

Alakanava – lower channel

Alasvaellus – downstream migration

Alavesi

Alivirtaama. Pienin vuositasolla havaittava virtaama, kuutiometriä sekunnissa (m3/s)

E

Ekologinen hyvitys, kompensaatio – biodiversity offsetting, ecological compensation, compensatory mitigation. Ihmistoiminnan luonnon elinympäristölle aiheuttama haitta korvataan parantamalla elinympäristön tilaa muualla. Ekologinen hyvitys on neljäs porras ns. lievennyshierarkiaa, jossa kielteisiä ympäristövaikutuksia 1. vältetään, 2. minimoidaan, 3. ennallistetaan haitta-alueella ja 4. hyvitetään muualla.

Ekologinen virtaama – ecological flow

Elinkierto

Elohopea – quick silver

Eroosio, kuluminen – erosion

H

Houkutusvirtaama – attraction flow

Hybridikalatie – kalatie, joka osa on toteutettu luonnonmukaisena ohitusuomana ja osa teknisenä kalatienä.

Hyyde

J

Jokijatkumo – river continuity, continuum

Jokikäytävä

Juoksutus – discharge

Jääkansi

K

Kalahissi

Kalankulku – fish migration

Kalatalousvelvoite

Kalatie – fish passage. Myös: Kalaporras

Kasautuminen

Katkokäyttö – shortcutting

Kavitaatio

Keskivirtaama

Koski – rapid

Kuiva uoma – dry reach

Kutualue – spawning ground

L

Laji – species

Liete, liettyminen

Lievennys – mitigation

Lohikalat – salmonid fish

Luonnonmukainen kalatie/ohitusuoma

Luontotyyppi – habitat

Lyhytaikaissäännöstely – hydropeaking. Voimalan läpi juoksutettavan vesimäärän merkittävä ja säännönmukainen vaihteleminen lyhyen aikavälin sisällä siten, että ylä- ja alapuolisen jokiuoman vesi vuoroin nousee tai laskee pulssinomaisesti. Esimerkiksi vuorokausisäännöstely.

Läpivirtausvoimala

M

Maksimivirtaama

Meriyhteys, vaellusyhteys

Metaani – methan

Minimivirtaama

Minivesivoimala – mini-scale hydropower plant

Meanderointi –

Musta vyöhyke

N

Niva

O

Ohitusuoma – bypass channel

P

Pato – dam, impoundment

Pienvesivoima – small-scale hydropower plant

Pohjaeläimet. Hyönteisten toukkavaiheita, jotka pilkkovat, keräävät ja suodattavat ravintoa, myös jokirannoilta peräisin olevaa kariketta ravinnokseen.

Poikastuotantoalue

Pohjapato

Pohjaeläimet

Pumppuvoimala

Pudotuskorkeus

Pystyrakokalatie

R

Raakku, jokihelmisimpukka – fresh water pearl mussel.

Rakennettu (allastettu, porrastettu) joki

Rakennusvirtaama – minimum turbin discharge

Rantavyöhyke – riparian zone

Rantavyörymä

S

Sahi

Sedimentti, (hieno)aines – (fine) sediment

Smoltti – smolt

Sora, soraikko

Suppo

Suvanto

Suurvesivoimala – large-scale hydropower plant

Sähköverkko – electricity network

Sähkömarkkinat – electicity market

Sähkövirta – electicity flow

Säännöstely – regulation

Säännöstelyallas – (storage) reservoir

Säännöstelypato –

Säätövoima

T

Taajuus – frequency

Taajuusohjattu käyttöreservi

Taajuusohjattu häiriöreservi

Teho

Tehonnosto

Tekninen kalatie

Tippavoimala

Tulovirtaama. Voimalaitoksen kohdalle saapuva virtaama, joka voidaan ohjata turbiineihin, ohitusuomaan tai padota, kuutiometriä sekunnissa (m3/s)

Tulvahuippu – flood peak

Tulvarytmi – flood regime

Tulvatasanne – flood plain

Turbiini – turbin

Turbiinivirta

U

Uhanalainen – threathened

Uoma –

Uoman pohja – river bed

Uposlehtinen

V

Vaelluseste

Vaelluskala – migratory fish

Vapaa joki – free-flowing river

Vesirakentaminen – river engineering

Vesistö, vesistöalue

Vesitys – watering

Vesivoima – hydropower

Virtaama, virtaus – flow, velocity

Virtakutuinen

Virtapaikka – stream

Virtaushäviö

Virtausolot, virtausrytmi – flow regime

Voimalapato – hydropower dam

Y

Ylivirtaama. Suurin vuositasolla havaittava virtaama, kuutiometriä sekunnissa (m3/s)

Yläjuoksu – upstream

Ympäristövirtaama – environmental flow

Ylävesi

Ylösvaellus – upstream migration

Vieritä ylös