Aineksen kuljetus: sedimentin kuluminen, kuljetus ja kasautuminen muuttuvat

Mikä merkitys aineksen kuljetuksen muutoksella on vesivoiman luontovaikutuksissa? Klikkaa kuvaa.

Mikä merkitys aineksen kuljetuksen muutoksella on vesivoiman luontovaikutuksissa? Klikkaa kuvaa.

Vesistössä virtaa tietysti vettä, mutta se on myös valtava irtainta maa-ainesta kuljettava järjestelmä. Kuljetettavana on kaikenkokoista tavaraa savihiukkasista kivenjärkäleisiin. Hiukkaset leijuvat vedessä, järkäleet vyöryvät pohjaa myöten. Aineksen eli sedimentin kulkeutuminen käsittää kulumisen eli eroosion, kuljetuksen ja kasautumisen (tai laskeutumisen) eli sedimentaation.

Luonnontilaisen joen uoma ja pohja ovat sille ominaisen kulumisen ja kasautumisen tasapainon tulosta. Runsaimmin ainesta lähtee liikkeelle tulvan aikana. Kuluminen on voimakasta yläjuoksun kaltevilla osuuksilla ja laskeutuminen alajuoksun hitaasti virtaavilla jokiosuuksilla ja tulvatasagoilla.

Kulumisen, kuljetuksen ja kasautumisen tasapaino häiriytyy

Vesistön rakentamisen aikana eroosio ja kulkeutuminen lisääntyvät väliaikaisesti. Pitkällä aikavälillä kyse on siitä, että kulutuksen, kuljetuksen ja kasautumisen tasapaino muuttuu pysyvästi. Padon yläpuolelle alkaa kasautua ainesta, josta osa ei koskaan pääse padon ohi. Padon alapuolinen jokiosuus puolestaan kuluu.

Kokonaisuudessaan vesistön kyky siirtää aineksia paikasta toiseen vähenee. Erityisesti pohjaa myöten voimakkaassa virrassa vyöryvän aineksen kulku vaimenee ja tyssää viimeistään patoon. Liuennut ja leijuva aines voi ohittaa padon, ellei se sitä ennen laskeudu pohjaan liian vaimean virtauksen vuoksi. Savipartikkeli voi leijua vedessä viikkojakin. Pieni läpivirtausvoimala pysäyttää ennen muuta karkean aineksen, mutta suuri patoallasvoim

Pohjasoraa Vihtijoella. Kuva: Virpi Sahi

ala vähentää myös hienoaineksen kulkeutumista. Varsinkin hiekkamailla patoaltaita joudutaan ruoppaamaan.

Kun virtaus vaimenee patoaltaassa ja myös joen kevätsiivous eli kunnon tulva heikkenee säännöstelyn myötä, muuttuu joen pohjarakenne. Jos pohja on ollut aiemmin huokoinen, sen ontelot täyttyvät hienoaineksella ja pohja tiivistyy kiinteäksi massaksi.

Patoaltaaseen laskeutuva ja kasautuva aines on poissa padon alapuolelta sekä tulvatasangoilta ja suistoista, joita alkaa vaivata sedimentin puute.

Vieritä ylös