Kunnostettu joki

restored river with hydropower

Tämä joki on ollut valjastettuna vesivoiman tuotantoon, mutta nyt se on palautettu takaisin kohti luonnontilaa. Palauttamisessa on otettu huomioon vesivoimatuotannosta saatavan tehon menetys  verrattuna saavutettaviin hyötyihin luonnolle ja ihmisille.

Voimalapadon avaaminen poistaa esteen ja mahdollistaa pääsyn kutualueille

river part Enviromentaly friendly dam

Vanha minivoimalaitos on museoitu. Minivesivoimalaitos tuotti vain vähän sähköä verrattuna sen jokiluonnolle aiheuttamaan haittaan. Vanha voimalapato on avattu ja toimii siltana. Voimalarakennuksessa toimii kahvila. Padon ja voimalan välinen vedenottoputki on osa ulkoilmamuseota.

Vanhassa luonnonuomassa virtaa jälleen vesi jatkuvasti eikä vain silloin, kun vettä riittää yli voimatuotannon tarpeen. Taimenet kutevat uudelleen vesitettyssä luonnonuomassa, jossa on valmiiksi sopiva kaltevuus ja pohjarakenne.

Ohitusuoma jakaa veden voimalan ja virtavesieliöiden kesken

river part hydropower with fish stairs

Alempi vesivoimalaitos toimii ja tuottaa sähköä. Siihen on rakennettu luonnonmukainen ohitusuoma, jota pitkin kalat ja muut vesieliöt voivat liikkua voimalapadon ohi. Luonnonmukainen ohitusuoma on tehty kaivinkoneella sopivan loivaksi ja mutkittelevaksi. Ohitusuomaan on lisätty sopivasti kiviä ja pohjamateriaalia, jotka hidastavat ja monipuolistavat virtausta. Eroa luonnonpuroon ei enää huomaa.

Voimalaitos luovuttaa vettä ohitusuomaan ympäri vuoden, vaikka vesi on voimalalle arvokasta. Vesi virtaa ohitusuomassa myös talvella ja vähävetisinä aikoina. Siksi kalat ja muut vesieliöt myös asuvat ja lisääntyvät siellä. Vesi on poissa sähköntuotannosta, mutta tilalle saadaan elävä virtavesi.

Säännöstelypadon korvaus pohjapadolla avaa luusuan

river part breaking dam

Yläpuolisen järven luusuassa sijainnut säännöstelypato on purettu. Kalat ja muut vesieliöt pääsevät liikkumaan järven ja joen välillä. Säännöstelypadon paikalle luusuaan on rakennettu mahdollisimman luonnollisen näköinen pohjapato, jonka alivesiaukosta kalat pääsevät aina uimaan. Sen avulla järven vedenpinta on pysynyt rajoissa joihin ranta-asukkaat ovat tottuneet. Alapuolisen joen tulvarytmi on palautunut lähelle luonnontilaa.

Kunnostus tuo kutualueita

river part bend with restoration

Myös muita joen muita koskipaikkoja on kunnostettu. Aiemmin perattuun ja suoristettuun uomaan on tuotu suuria kiviä vesieliöiden suojapaikoiksi ja soraa kutualustaksi. Uomaan on rakennettu myös puusta ja kivistä suisteita ohjaamaan virtauksia.

River restoration in progress

Virtavesien hoitoyhdistys rakensi vuonna 2008 luonnonmukaisen ohitusuoman Vihtijoelle, Haimoon vanhan mekaanisen viljamyllyn padolle. Nykyään maisemoitunut, luonnonpuroa muistuttava ohitusuoma on taimelle sekä kulkuyhteys että elinympäristö, jossa taimen myös lisääntyy. Vihtijoki on Karjaanjoen vesistöalueeseen kuuluva, Hiidenveteen laskeva joki Uudellamaalla. Kuva: Markus Penttinen

Vieritä ylös